Algemene voorwaarden iDiddit

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van iDiddit. Uitgeverij VAN IN adviseert u deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.

 

Mocht u vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of over andere zaken i.v.m. iDiddit, dan kunt u schrijven naar Uitgeverij VAN IN NV, t.a.v. iDiddit, Nijverheidsstraat 92 bus 5, 2160 Wommelgem, of contact met ons opnemen via diddit@vanin.be.

 

Artikel 1 Definities

 

Account: de persoonlijke sectie die door de School wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het Platform en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst.

 

iDiddit: de merknaam van Uitgeverij VAN IN NV waaronder zij de Dienst aanbiedt. Uitgeverij VAN IN NV is gevestigd en kantoorhoudende te Nijverheidsstraat 92 bus 5, 2160 Wommelgem, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0465.672.452. Uitgeverij VAN IN maakt deel uit van de vennootschapsgroep rond Sanoma Learning, gevestigd en kantoorhoudende te Magistratenlaan 138, 5223 MB ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Sanoma Learning bv maakt deel uit van Sanoma Group, gevestigd en kantoorhoudende te Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Finland.

 

Content: alle informatie die door iDiddit zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, downloads, video’s, teksten en de lay-out en look and feel van het Platform.

 

Dienst: de dienst die iDiddit aan de School verleent op basis van de tussen iDiddit en de School gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het Platform.

 

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van iDiddit.

 

Aanmeldgegevens: de schoolcode, klasnaam, klasnummer en het wachtwoord van de Leerling; de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Leerkracht; de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Ouder, dat wordt beheerd via Knooppunt.

 

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties.

 

Leerkracht: leerkracht (maar ook directie, zorgcoördinator, ICT-coördinator, i.c. alle pedagogische medewerkers) van de School, is gekoppeld aan het Account van de School en kan daarmee gebruik maken van de Dienst.

 

Leerling: leerling van de School, is gekoppeld aan het Account van de School en kan daarmee gebruik maken van de Dienst.

 

Ouder: ouder van de Leerling, is gekoppeld aan het Account van de School en kan daarmee gebruik maken van de Dienst.

 

Overeenkomst: de overeenkomst die de school met iDiddit sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst.

 

Platform: het platform dat via de websites www.ididdit.be en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke de School toegang tot de Dienst krijgt.

 

School: instelling die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de School, de Leerkracht, de Leerling en de Ouder van de Dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het Platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de School en iDiddit.

 

2.2 iDiddit is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit de School, de Leerkracht, de Leerling en de Ouder benadeelt. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn en worden tijdens het gebruik van het Platform onder uw aandacht gebracht.

 

Artikel 3 Toegang tot de Dienst

 

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet de School een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. De School staat er jegens iDiddit voor in dat de informatie die de School bij het aanmaken van het account verstrekt compleet en juist is. Na registratie ontvangt de School van iDiddit Aanmeldgegevens om het Platform aan te passen aan de schoolsituatie.

 

3.2 De School is verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van zowel Leerling als Leerkracht alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die door de School verstrekt worden, worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid kunt raadplegen.

 

3.3 De School is verantwoordelijk voor het geheim houden van de Aanmeldgegevens. De School kan daarvoor maatregelen treffen, zoals het periodiek veranderen van de Aanmeldgegevens.

 

3.4 De School staat ervoor in dat de Leerling, de Leerkracht en de Ouder die via het Account van de School gekoppeld zijn aan de School en toegang hebben tot de Dienst, zich zullen houden aan de Gebruiksvoorwaarden.

 

3.5 iDiddit behoudt zich het recht voor de aanmeldprocedure te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

 

Artikel 4 De Dienst en het gebruik van de Dienst

 

4.1 De Dienst bestaat eruit dat Leerling, Leerkracht en Ouder toegang kunnen krijgen tot het Platform, waarop de Leerling kan leren met de daarop beschikbaar gestelde Content en de Leerkracht en Ouder inzicht kunnen krijgen in de vorderingen van de Leerling via de daarop voor hen respectievelijk beschikbaar gestelde rapportages. Daarnaast beschikt de Leerkracht via de Dienst over tools om Content te selecteren en die aan de Leerling toe te wijzen. Het doel van de Dienst is het ondersteunen van de Leerling bij het maken van digitale oefeningen met de leerinhouden die op School behandeld worden en het ondersteunen van de Leerkracht in zijn onderwijsopdracht.

 

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten in het kader van iDiddit, waaronder mede het gebruik van de Dienst en het Platform door de School, de Leerkracht, de Leerling en de Ouder, niet:

 1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 2. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Dienst en/of de computersystemen van iDiddit te omzeilen;
 3. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 4. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Dienst geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van datamining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 5. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 6. bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
 7. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van iDiddit;
 8. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;
 9. naar de mening van iDiddit in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 10. in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 11. inbreuk maken op de rechten van iDiddit en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 12. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
 13. de belangen en goede naam van iDiddit of van derden kunnen schaden.

 

Artikel 5 Beschikbaarheid

 

5.1 iDiddit is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de School (onderdelen van) de Dienst, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

 

5.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die iDiddit ten dienste staan, is iDiddit te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 

(i) de School, de Leerkracht, de Leerling of de Ouder handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;

(ii) iDiddit van mening is dat handelingen van de School, de Leerkracht, de Leerling of de Ouder schade of aansprakelijkheid aan de School, de Leerkracht, de Leerling, de Ouder, iDiddit of anderen kunnen toebrengen.

 

iDiddit zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

 

5.3 iDiddit garandeert niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. iDiddit is jegens de School op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

 

5.4 iDiddit is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. De systeemeisen staan vermeld onder de FAQ [link].

 

Artikel 6 IE-rechten

 

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content, berusten bij iDiddit. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de School, de Leerkracht, de Leerling of de Ouder over te dragen.

 

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent iDiddit aan de School, de Leerkracht, de Leerling en de Ouder een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

 

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

6.4 De School, de Leerkracht, de Leerling en de Ouder zullen geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van iDiddit zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de databankenwetgeving.

 

Artikel 7 Garanties

 

7.1 iDiddit garandeert dat zij de Dienst met redelijke zorg zal verlenen.

 

7.2 De School aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals de School die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). iDiddit geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. iDiddit is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Platform.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

8.1 iDiddit is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van het Platform en aan het bijwerken van de inhoud en de afgesproken opvolging.

 

8.2 iDiddit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel bepaald.

 

8.3 iDiddit is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

 

8.4 iDiddit is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

 

8.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van iDiddit zelf en/of haar leidinggevenden.

 

8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij iDiddit meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen iDiddit vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

8.7 Voor zover wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van iDiddit beperkt zijn tot een bedrag van 5.000 EUR.

 

Artikel 9 Overmacht

 

9.1 iDiddit is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover iDiddit redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, rellen, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongelukken, stakingen, bezettingen, of tekorten aan transport, faciliteiten, benzine, energie, arbeidskracht of materialen.

 

9.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan iDiddit worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

 

Artikel 10 Beëindiging

 

10.1 De Overeenkomst is steeds voor onbepaalde duur en kan door beide partijen worden beëindigd via schriftelijke kennisgeving uiterlijk 15 mei van elk jaar met ingang op 15 augustus van dat jaar.

 

10.2 De School kan te allen tijde de Dienst beëindigen door dit schriftelijk te melden via de contactgegevens in deze Gebruiksvoorwaarden. iDiddit kan te allen tijde de Dienst aan de School beëindigen indien de School geen recht meer heeft op toegang tot de Dienst, zoals staat staan vermeld onder de FAQ [link].

 

10.3 Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst voor zowel de School, de Leerling, de Leerkracht als de Ouder direct ontzegd. iDiddit verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account van de School. iDiddit is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren. De verzamelde gegevens van Leerling, Leerkracht en Ouder worden bij het beëindigen van de Overeenkomst vernietigd, en dit ten laatste tegen de eerstvolgende datum van 15 september volgend na het beëindigen van de overeenkomst.

 

Artikel 11 Varia

 

11.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. iDiddit zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

 

11.2 iDiddit mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is uw enige remedie om het gebruik van het Platform te staken en uw Account te beëindigen.

 

11.3 Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Belgisch recht van toepassing.

 

****